02/

Орган за контрол от вид “С”

Извършва контрол на: микроклимат, изкуствено осветление, шум в работна среда, шум в помещенията на жилищни, обществени сгради и в околната среда, ел. уредби и съоръжения, кабели, електрозащита, вентилационни инсталации.

03/

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Център за професионално обучение притежава лицензия издадена от НАПОО, провежда обучения и след успешното им завършване издава свидетелства и удостоверения за квалификация, отговарящи за образователните изисквания на Европейския съюз.

01/

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции,реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя.

04/

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ :
ISO & HACCP

 

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ...